backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2022/2023

 • v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky
 • přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení  do 30. 11. 2022   pro obory vzdělání s talentovou zkouškou, do 1. 3. 2023 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky
 • vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se hlásí, na obou přihláškách dodrží stejné pořadí středních škol (oborů vzdělání)
 • pořadí, ve kterém uchazeč uvede střední školy, určuje, ve které škole bude konat jednotné zkoušky v 1. a 2. termínu
 • jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté studijní obory (maturitní) proběhne 13. 4. 2023  a 14. 4. 2023, náhradní termín je stanoven na 10. 5. a 11. 5. 2023
 • jednotná přijímací zkouška pro osmileté studijní obory proběhne 17. 4. 2023 a 18. 4. 2023, náhradní termín je stanoven na 10. 5. a 11. 5. 2023
 • každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí)
 • jednotná přijímací zkouška bude formou písemného testu  z českého jazyka a matematiky

Zápisový lístek

 • zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka
 • zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí 
 • zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, může vzít zpět v případě, že: jej chce uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání, nebo odevzdal - li jej v oboru s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky
 • tyto skutečnosti při zpětvzetí lístku doloží rozhodnutím o přijetí
 • odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí

  

Jak si zvolit správné povolání

 • na ZŠ studuj s co nejlepším prospěchem
 • o volbě povolání diskutuj s rodiči, s učiteli nebo s výchovnou poradkyní
 • v 8. a 9. ročníku jste navštívili ÚP IPS v Pardubicích
 • sleduj informační letáky, které máš na nástěnce ve třídě i na chodbě  v přízemí školy (proti učebně  Biologie)
 • využij možnosti DOD na středních školách a učilištích
 • sleduj webové stránky škol
 • individuálně navštiv výstavu škol a vzdělávání  Schola Bohemia
 • pokud budeš potřebovat pomoc, zastav se u výchovné poradkyně

 

S volbou povolání mohou pomoci tyto internetové stránky:

http://www.klickevzdelani.cz

http://www.infoabsolvent.cz

http://www.portal.mpsv.cz