backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Zápis do 1. tříd

Přijímání žáků

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 20187/2019 se koná ve dnech 18. 4. a 19. 4. 2018 od 13.00 – 18.00 hodin pro děti narozené od 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012.

Zveme Vás dne přesníme v 15.30 – 16.30 na Motivační hodinu pro předškoláky. Můžete si prohlédnout školu a rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Při zápisu každé dítě obdrží registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy (www.benesovka.cz). Seznamy budou zveřejněny minimálně po dobu 15 dnů.

O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem (skola@benesovka.cz).

Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení).

Žáci, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, se musí k zápisu dostavit znovu.  Své dítě může zákonný zástupce zapsat i na jinou školu. Pokud se zákonný zástupce nedostaví, dítě nebude zapsáno pro školní rok 2019/2018.

Pokud bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí při zápisu doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě předčasného zápisu dítěte (narozeného od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013), musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození 1. 9. 2012 – 31. 12. 2012) a doporučení z pedagogicko-psychologické a od odborného lékaře (narození 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013).

V případě překročení kapacity školy v počtu zájemců o přijetí jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

Bodovací systém:

Zákonné kritérium:

TP ve spádovém obvodu, popř. obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem: 5 bodů *

Pomocná kritéria:

starší sourozenec/sourozenci jsou již žáci ZŠ:   2 body

skutečné bydliště ve spádovém obvodu:   1 bod

 

V případě rovnosti bodů u žáků bude jejich pořadí určeno podle nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou od GPS souřadnic školy k nejbližšímu místu obvodu budovy TP dítěte, zaokrouhleno na celé metry, čím kratší vzdálenost od školy, tím lepší umístění).

U žáků s adresou trvalého pobytu se stejnou vzdáleností od školy (více žáků bydlících ve stejném bytovém domě, stejná vzdušná vzdálenost více nemovitostí) rozhoduje v případě potřeby určení jejich přesného pořadí los.

 * U cizincepodle (§ 20 zákona č. 561/2004 Sb.) by se jednalo o hlášené místo pobytu na území ČR (§ 93 a násl. zák. č. 326/1999 Sb.), které prokáže příslušným platným dokladem.

V případě rovnosti bodů přistoupíme k losování.

 O zařazení žáků do tříd rozhoduje škola na základě poznatků získaných při zápisu. Rozdělení do tříd zveřejníme v posledním týdnu v srpnu.

Informativní schůzka pro rodiče bude 1. září po 8.00 hodině při nástupu dítěte do školy. Žáci se první den nepřezouvají, do školy přijdou s aktovkou, ve které si odnesou pomůcky.

Naše škola je dobře vybavená, nabízíme výuku angličtiny již od první třídy a vaše dítě se u nás bude dobře cítit i ve školní družině. Areál školy je umístěn v pěkném a bezpečném prostředí sídliště Višňovka.


Povinná školní docházka ve školním roce 2017/2018 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2011.
Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2012. K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče budou žádat o odklad. Rodiče u zápisu předloží rodný list dítěte, doklad o bydlišti (OP) a očkovací průkaz.

Talentové zkoušky do tříd se sportovní přípravou bude v úterý 25. dubna 2018 v 15 hodin v tělocvičně školy. V případě nemoci dítěte bude stanoven náhradní termín. Výsledky budou vyvěšeny na webu školy pod registračním číslem do 27. 4. 2018.
 

Pokud máte zájem si naši školu prohlédnout, přijďte. V dopoledních hodinách můžete nahlédnout do výuky, odpoledne si můžete prohlédnout školu. Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme. Více informací na tel. č. 464629214 nebo na vlasakova.zuzana@benesovka.cz

http://www.benesovka.cz/sites/default/files/userdata/Bez%20n%C3%A1zvu.png