backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) spadá do oblasti poradenských služeb ve škole dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění.

Poradenské služby jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a školním psychologem.

ŠPP zajišťuje poskytování bezplatných poradenských a konzultačních služeb pro žáky, zákonné zástupce žáků školy a pedagogické pracovníky. ŠPP poskytuje podporu a pomoc v oblasti výchovných, vztahových a výukových potíží.

ŠPP spolupracuje se Školskými poradenskými zařízeními, která poskytují odbornou a metodickou podporu.

Členové týmu ŠPP spolupracují, jejich činnosti se vzájemně prolínají.  S informacemi v rámci činností ŠPP je nakládáno v souladu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Cíle Školního poradenského pracoviště

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevence školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžná a dlouhodobá péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce s institucemi zdravotnickými sociálními, organizacemi péče o děti a mládež a krizovými centry
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

 

Služby zajišťují

Školní psycholožka   Mgr. Andrea Morchová

tel. 464629215

email: morchova.andrea@benesovka.cz

 

Výchovný poradce           Mgr. Vlastimila Balášová - pro 1. stupeň

                                           tel. 464 629 219

                                           email: balasova.vlastimila@benesovka.cz

                               

                                           Mgr. Markéta Netolická - pro 2. stupeň

tel. 464629214

email: netolicka.marketa@benesovka.cz

 

Školní metodik prevence     Mgr. Jiří Kopecký

                                                tel. 464629224

                                                email: kopecky.jiri@benesovka.cz

 

Standardní činnosti výchovného poradce

 • koordinace poskytování poradenských služeb škole
 • kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy
 • sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému
 • pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
 • práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy
 • spolupráce s dalšími odborníky: pedagogicko – psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, orgány péče o dítě OSPOD
 • koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při přípravě IVP, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti, zajištění podpůrných opatření
 • zajištění vyšetření žáků v pedagogicko – psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
 • péče o žáky nadané a talentované – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů a návrh péče o tyto žáky

Standardní činnosti metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti

 • koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

Poradenské činnosti

 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole

Standardní činnosti školního psychologa

 • spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • podílí se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem
 • poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá
 • poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • společně s pedagogy se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte
 • pracuje jako člen týmu školního poradenského pracoviště, spolupracuje s vedením školy
 • zpracovává anonymní anketní šetření, dotazníky zaměření na vzdělávání žáků a prevenci rizikového chování