backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Školní družina

 

Je mezistupněm mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Do družiny se zapisují děti na základě písemné přihlášky na jeden školní rok.

 

Základní údaje

Název : Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

Sídlo : Benešovo náměstí 590

Obec : Pardubice

PSČ : 530 02

Číslo účtu školní družiny : 155178620/0600 GE – MONEY Bank Pardubice

Telefon (kancelář ŠD) : 464 629 212

E-mail : dudychova.monika@benesovka.cz, skolni.druzina@benesovka.cz

Vedoucí vychovatelka : Monika Dudychová

Vychovatelky :

Dana Kikisová, Eva Zálabská, Blanka Nadrchalová, Gabriela Homolová, Miluše Řihošková, Lucie Vavřínová

 

Provoz družiny je každý den od 6.00 hodin do 17.00 hodin.

Zájem o docházku do školní družiny v době prázdnin je nutné nahlásit 14 dní před jejich zahájením.

 

Poplatek za družinu 200,- Kč měsíčně je pro školní rok 2019/2020 splatný ve třech splátkách.

  • září – prosinec 800,- Kč do 10.9. 2019 
  • leden – březen 600,- Kč do 6.1. 2020 
  • duben – červen 600,- Kč do 1.4. 2020

Částka nebude vybírana v hotovosti. Jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo žáka ŠD, které bude uvedeno v notýsku ŠD. Variabilní symbol je platný po celou dobu docházky dítěte do ŠD.

 

Hlavním posláním družiny je zabezpečení odpočinku, zájmové činnosti a rekreace dětí. Naše školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání „BEN“. Velký důraz klademe na rekreační složku. Pohybové aktivity zajišťujeme denně na hřišti školní družiny a zahradě školy. Organizujeme zájmové kroužky. Jednou až dvakrát za měsíc (obvykle středa) připravujeme pro děti mimořádné akce (kino, divadlo, výlety, besedy, výtvarné projekty, karnevaly, ...). Pokračujeme v celoročním projektu  „Za bezpečné dětství“(besedy s policií, interaktivní programy, soutěže, vycházky,..) Činnosti jsou založeny na dobrovolnosti.

Plán kroužků školní družiny pro školní rok 2019/2020

Vaření (přednost mají žáci třetích ročníků)            pondělí 15.30 - 16.30

Florbal (2. ročník)                                                     úterý 15.00 - 16.00

Pohybové aktivity (1. ročník)                                 úterý 15.00 - 16.00                       

Hravé malování                                                        středa    15.30 – 16.30

Flétna pro zdraví (začátečníci)                                čtvrtek   15.30 – 16.30

Malý přírodovědec                                                   čtvrtek 15.30 - 16.00

Kroužky jsou pro žáky ŠD bezplatné. Probíhají od 15.00 do 16.30 hodin. Mohou je navštěvovat i děti, které nejsou zapsány k pravidelné docházce do ŠD. Tito účastníci kroužku platí poplatek 300.- Kč na pololetí. Částku vybírá vedoucí vychovatelka v hotovosti. Přihlašování do kroužků je možné od 3. 9. 2019. Kroužky zahájí činnost od 1.10.2019

Do ŠD dítě potřebuje převlečení na zahradu v látkovém sáčku a přezůvky, vše podepsané.                 Přivítáme papíry na kreslení.

 

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny

  • věk žáků (od nejmladšího):                            5 let    6 bodů

                                                                            6 let    5 bodů

                                                                            7 let    4 body

                                                                            8 let    3 body

                                                                            9 let    2 body

                                                                            10 let   1 bod

                                                                            11 let   0 bodů

  • ročník, který žák navštěvuje (od nejnižšího ročníku):         

                                                                      1. ročník  5 bodů

                                                                            2. ročník  4 body

                                                                            3. ročník  3 body

                                                                            4. ročník  2 body

                                                                            5. ročník  1 bod

  • dojíždění žáků: z oblastí mimo dosah městské hromadné dopravy  2 body        

                                z oblastí v dosahu městské hromadné dopravy       1 bod

 

Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny (180 žáků). V případě naplnění kapacity a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy podle data narození.