backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Školní jídelna

. . INFORMACE K BEZHOTOVOSTNÍ PLATBĚ STRAVNÉHO  A CHODU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Vážení rodiče,

Důležitá informace -změna v platbě za pardubickou kartu.Od března 2023 bude hodnota pardubické karty za 130,- Kč

 

v jídelně je nainstalován elektronický systém výdeje stravy s využitím pardubické karty. Úhrada stravného je formou převodu z účtu strávníka (rodiče) na účet ŠJ. Jídelna nepřijímá hotovost za stravné. Každý strávník (rodič žáka) si zařídí trvalý příkaz k úhradě stravného na 10 školních měsíců ze svého účtu a pardubickou kartu.


GE Money Bank Pardubice, náměstí Republiky 2686
číslo účtu:   10006 - 9701120524/0600
Variabilní symbol

Vám bude přidělen u vedoucí školní jídelny- žádost o přidělení variabilního symbolu zasílat e-mailem na adresu hronova.iveta@benesovka.cz

Konstantní symbol zadejte 0558

Platba je zálohová předem. První platbu na září 2023 zadejte nejpozději k 15. 8. 2023 a platby následující tak, aby do dvacátého dne měsíce byla uskutečněna na měsíc následující. V opačném případě nebude možno oběd vydat. Výše trvalého příkazu na každý měsíc pro jednoho žáka činí:

     žáci 7 let-10 let -     Kč 704,- (1 oběd 32.00 Kč x 22 dní)

     žáci 11 let-14 let-    Kč 748,- (1 oběd 34.00 Kč x 22 dní)

     žáci 15 let a více -  Kč 792,- (1 oběd 36.00 Kč x 22 dní)

Vyhláška 107 z roku 2005 stanovuje zařazení žáků do kategorií dle věku, kterého dosáhnou ve školním roce, tj. od 01. 09. až 31.08. Dle zákona 561/2004sb.§24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Pardubické karty budoucích žáků prvních tříd a šestých tříd budou aktivovány 28.08.-31.08.2023 od 8.00. hod – 11.30.00. hodin

Do 15.06. 2023 zaslat do kanceláře školní jídelny číslo Vašeho účtu na návratce, která je součástí tohoto dopisu. Přeplatky za stravné se budou vracet na číslo účtu, které je uvedeno na vrácence přihlášky. Pokud během roku rodiče mění účet, je jejich povinností nahlásit změnu čísla účtu vedoucí školní jídelny písemně. Písemně rodič nahlásí i změny či ukončení docházky na stravování.

V případě nepřítomnosti žáka ve škole (nemoc, apod.) je nutné odhlásit oběd do 700 hodin příslušného dne na telefonním čísle 464 629 211 (záznamník) nebo na www.strava.cz (přihlašovací údaje předává vedoucí školní jídelny). Nemocný žák má nárok na odběr oběda pouze v 1. den nemoci. Rodiče mají povinnost odhlásit dítě ze stravování, v opačném případě budou hradit stravné v plné výši.

 Vyúčtování bude prováděno 1 x ročně k 30.06.

Přeplatky za stravné se budou vracet na číslo účtu, které je uvedeno na vrácence přihlášky. Pokud během roku rodiče mění účet, je jejich povinností nahlásit změnu čísla účtu vedoucí školní jídelny písemně. Písemně rodič nahlásí i změny či ukončení docházky na stravování.

Nevyzvednuté přeplatky u strávníků, kteří ukončili školní docházku, přechází po roce do výnosů školy. Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., jídla poskytovaná v rámci školního stravování jsou vždy konzumována v prostorách školní jídelny. Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti žáka, ze zdravotních důvodů, kdy je možné oběd vyzvednout do jídlonosiče v době tomu určené. Stravování zaměstnanců, zabezpečované ve vlastním zařízení organizace, se řídí podle ust. § 3 vyhl. č. 84/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle ust. § 3 odst. 4 této vyhlášky poskytuje organizace svým zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud vykonávají práci pro organizaci,alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce.

Pro další dny nepřítomnosti je nutno obědy odhlásit. Za neodhlášený oběd se neposkytuje náhrada. Upozorňujeme rodiče a žáky, že oběd, který nemohou odebrat, je nutno telefonicky odhlásit do 7.00 hodin daného dne: telefon a záznamník 464 629 211, dále na www.strava.cz. Odhlásit oběd nelze přes email. Rodiče jsou povinni odhlásit dítě ze stravování, v opačném případě, budou hradit stravné v plné výši. Pokud první den nemoci nebyl oběd odhlášen, bude na tento den vydán zákonnému zástupci. Pokud se strávník bude stabilně stravovat jen některé dny v týdnu, je možné provést změnu po domluvě s vedoucí školní jídelny a přizpůsobit výši zálohy.

Při plánovaném výletu, soustředění jsou strávníci povinni odhlásit oběd do středy předcházejícího týdne, kdy se výlet nebo soustředění uskuteční.

Každý strávník pokud nevlastní Pardubickou kartu si musí zakoupit u ved. školní jídelny kartu v hodnotě 130,-Kč. Tuto kartu bude strávník používat po celou dobu školní docházky. Při poškození karty nebo při její ztrátě je nutné zakoupit kartu novou. Ztrátu čipu a pardubické karty je nutno ihned nahlásit vedoucí školní jídelny. Při ztrátě pardubické karty si žák vyzvedne za poplatek130,-Kč kartu náhradní, kterou bude používat do doby vystavení duplikátu. Poplatek bude vrácen při nepoškozené kartě.

Žáci mají možnost vybírat oběd ze dvou jídel sami prostřednictvím internetu na stánkách www.strava.cz. K registraci po internetu je za potřebí heslo, které vám přidělí vedoucí školní jídelny. Obědy se vydávají na pardubické karty, která se musí zaregistrovat u vedoucí školní jídelny.

S platností od 1. 11. 2003 se všechny školy, jejichž zřizovatelem je MmP, budou řídit vyhláškou č.48/1993 Sb. o školním stravování. Dle této vyhlášky má nemocný žák nárok na odběr oběda jen 1. den nemoci (výdej 11.30 – 11.40 a oběd vydáváme jen do jídlonosičů – ne do plastových nádob a sklenic). Upozorňujeme proto rodiče, že musí nemocným žákům oběd po dobu nemoci odhlásit.

 

Dne 17.02.2023  vedoucí školní jídelny Iveta Hronová

 
Soubory ke stažení: