backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Zápis do 1. tříd

Zveme Vás dne 20. 2. 2019 v 16.00 – 17.00 na Motivační hodinu pro předškoláky. Můžete si prohlédnout školu a rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy. Od 11. 3. 2019 pro Vaše děti připravujeme  Předškoličku. Předškolička bude ve středu od 15.30 do 16.30. Děti si tak mohou zvykat na školní prostředí již před prázdninami.

Při zápisu každé dítě obdrží registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy (www.benesovka.cz). Seznamy budou zveřejněny minimálně po dobu 15 dnů.

O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem (skola@benesovka.cz).

Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení).

Žáci, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, se musí k zápisu dostavit znovu.  Své dítě může zákonný zástupce zapsat i na jinou školu. Pokud se zákonný zástupce nedostaví, dítě nebude zapsáno pro školní rok 2019/2020.

Pokud bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí při zápisu doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě předčasného zápisu dítěte (narozeného od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014), musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození 1. 9. 2013 – 31. 12. 2013) a doporučení z pedagogicko-psychologické a od odborného lékaře (narození 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014).

V případě překročení kapacity školy v počtu zájemců o přijetí jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

Bodovací systém:

Zákonné kritérium:

TP ve spádovém obvodu, popř. obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem: 5 bodů *

Pomocná kritéria:

starší sourozenec/sourozenci jsou již žáci ZŠ:   2 body

skutečné bydliště ve spádovém obvodu:   1 bod

 * U cizince podle (§ 20 zákona č. 561/2004 Sb.) by se jednalo o hlášené místo pobytu na území ČR (§ 93 a násl. zák. č. 326/1999 Sb.), které prokáže příslušným platným dokladem.

V případě rovnosti bodů přistoupíme k losování.

 O zařazení žáků do tříd rozhoduje škola na základě poznatků získaných při zápisu. Rozdělení do tříd zveřejníme v posledním týdnu v srpnu.

Informativní schůzka pro rodiče bude 2. září 2019 po 8.00 hodině při nástupu dítěte do školy. Žáci se první den nepřezouvají, do školy přijdou s aktovkou, ve které si odnesou pomůcky.

Naše škola je dobře vybavená, nabízíme výuku angličtiny již od první třídy a vaše dítě se u nás bude dobře cítit i ve školní družině. Areál školy je umístěn v pěkném a bezpečném prostředí sídliště Višňovka.


K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče budou žádat o odklad. Rodiče u zápisu předloží rodný list dítěte, doklad o bydlišti (OP) a očkovací průkaz.

Talentové zkoušky do tříd se sportovní přípravou budou ve středu 10. dubna 2019 v 15 hodin v tělocvičně školy. V případě nemoci dítěte bude stanoven náhradní termín. Výsledky budou vyvěšeny na webu školy pod registračním číslem do 17. 4. 2019.

Pokud máte zájem si naši školu prohlédnout, přijďte. V dopoledních hodinách můžete nahlédnout do výuky, odpoledne si můžete prohlédnout školu. Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme. Více informací na tel. č. 464629214 nebo na vlasakova.zuzana@benesovka.cz

http://www.benesovka.cz/sites/default/files/userdata/Bez%20n%C3%A1zvu.png