backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Zápis do 1. tříd

 

Zápis do 1. ročníku 2024/2025 ve dnech 17. a 18. 4. od 13 do 18 hodin.

Zápis bude probíhat pomocí webové aplikace https://zapisyzs.pardubice.eu/. Tato aplikace bude zpřístupněna od 1. 4. 2024 do 18. 4. 2024. V ní se vyplní žádost o přijetí dítěte do základní školy (již jste vyplňovali při zápisu do MŠ). Předpokládáme, že zápis již bude probíhat za přítomnosti dítěte. V aplikaci je možné nastavit rezervaci zápisu.

Při zápisu je nutné doložit:

- vyplněnou žádost o přijetí

- rodný list dítěte

- doklad totožnosti zákonného zástupce

- doklad o trvalém pobytu, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce

 

Pokud nemáte možnost přihlášení dítěte do webové aplikace, můžete se obrátit na Odbor školství MmP na paní Mgr. Olgu Havlíkovou nebo vyplnit žádost ve škole v době zápisu.

Při vyplňování žádostí o přijetí vyplňujte školy v pořadí dle vašich priorit, v případě zájmu o sportovní třídu vyberte označení Sportovní třída.

O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V letošním roce bude seznam přijatých žáků pod registračními čísly vyvěšen pravděpodobně první týden v květnu (upřesníme) 2024 na webových stránkách školy. V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem skola@benesovka.cz.

Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení).

Žáci, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, se musí k zápisu dostavit znovu.  Své dítě může zákonný zástupce zapsat i na jinou školu. Pokud se zákonný zástupce nedostaví, dítě nebude zapsáno pro školní rok 2024/2025.

Pokud bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí vyplnit žádost ve webové aplikaci: https://zapisyzs.pardubice.eu/ a při zápisu doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud některé doporučení nemůže nedoložit, musí současně s žádostí o odklad podat i žádost o přijetí.

V případě předčasného zápisu dítěte (narozeného od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019), musí zákonný zástupce vyplnit žádost ve webové aplikaci: https://zapisyzs.pardubice.eu/ a při zápisu doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození 1. 9. 2018 – 31. 12. 2019) a doporučení z pedagogicko-psychologické a od odborného lékaře (narození 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019).

V případě překročení kapacity školy v počtu zájemců o přijetí jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

Kritéria bodovacího systému

 

Zákonné kritérium:

TP ve spádovém obvodu, popř. obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem: 5 bodů *

Pomocná kritéria:

starší sourozenec/sourozenci jsou již žáci ZŠ:   2 body

skutečné bydliště ve spádovém obvodu:   1 bod

 

*Zákonný zástupce prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí tak, že je schopen doložit užívací právo jedním z následujících způsobů:

  • předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,
  • doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
  • doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,
  • doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

 

 * U cizince podle (§ 20 zákona č. 561/2004 Sb.) by se jednalo o hlášené místo pobytu na území ČR (§ 93 a násl. zák. č. 326/1999 Sb.), které prokáže příslušným platným dokladem.

V případě rovnosti bodů se přistoupí na měření nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou GPS.)

 O zařazení žáků do tříd rozhoduje škola na základě poznatků získaných při zápisu. Rozdělení do tříd zveřejníme v posledním týdnu v srpnu.

Motivační hodina pro děti bude 5. 3. 2024 v 15.30, v případě zájmu Vám zodpovíme vaše dotazy a ukážeme školu.

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí bude upřesněna po zápise.


Ve školním roce 2024/2025 budeme otvírat tři třídy, z toho dvě se sportovní přípravou. Talentové zkoušky do tříd se sportovní přípravou budou v úterý 23. 4. 2024 v 15.30h (podle zájmu bude případně stanoven ještě jeden termín).

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. Více informací na tel. č. 464629214 nebo na vlasakova.zuzana@benesovka.cz