backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Návrat žáků do školy od 3. 5. a 10. 5. 2021 i s tělesnou výchovou venku

30.04.2021

Od pondělí 3. 5. nastoupí žáci 7. a 8. ročníků. Výuka bude probíhat rotačně.

Od pondělí 10. 5. nastoupí žáci 6. a 9. ročníků. Výuka bude probíhat rotačně.

Žáci musí být vybaveni chirurgickou, nano rouškou nebo respirátorem (ochranou dýchacích cest).

Testování antigenním testem

Žáci 1. stupně se budou testovat již jen jednou týdně a to v pondělí (pokud bude žáka chybět, tak následující den).

Žáci 2. stupně se budou testovat dvakrát týdně a to v pondělí a ve čtvrtek (pokud bude žáka chybět, tak následující den).

Pro žáky 1. stupně zůstává možnost testování s doprovodem zákonného zástupce v tělocvičně v pondělí od 7 hodin.

Žáky všech tříd si budou i nadále před školou vyzvedávat učitelé v době od 7.45 do 7.55 hodin. Po dezinfekci je odvedou do šaten a tříd, kde se otestují.

Žák se netestuje, pokud doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní nebo má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

Potvrzení o negativním testu škola nevydává.

Zákonní zástupci žáků 1. stupně, kteří pracují ve složkách IZS:

a)    zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b     pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d)    zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e)    příslušníci ozbrojených sil,

f)     zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g)    zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h)   zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i)     zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j)     zaměstnanci Finanční správy České republiky

mají možnost využití pobytu žáka ve dnech jeho distanční výuky ve škole. Je nutné vyplnit formulář Žádost o umístění dítěte, který je v příloze. Tito žáci se budou testovat v učebně přírodopisu. Zájem, o toto umístění dítěte zasílejte co nejdříve na email: vlasakova.zuzana@benesovka.cz. Tito žáci se budou pod dohledem pedagogického zaměstnance v dopoledních hodinách účastnit on-line výuky se svou třídou. Je nutné, aby byli vybaveni potřebnou IT technikou a sluchátky, aby se při výuce nerušily. Dohled nad těmito žáky bude od 6.30 hodin. V odpoledních hodinách se budou věnovat volnočasovým aktivitám. 

Pokud s testováním a nošením roušky nesouhlasíte a nechcete za těchto podmínek své dítě do školy poslat, napište to třídnímu učiteli, žák bude omluven a pokud to bude možné, úkoly vám učitelé zašlou.

Obědy

Obědy mají žáci 2. stupně rotačně přihlášené. V pondělí již není možnost volby, na úterý a další dny si můžete oběd navolit do neděle 2. května do 20 hodiny. Pokud oběd nechcete, musíte si ho odhlásit. Odhlášky jsou možné vždy do 7 hodiny ranní.

Rozvrhy jsou beze změn i s odpolední výukou. Vybavte děti cvičebním úborem na hřiště. Tělesná výchova je povolená při rotační výuce pouze ve vnějších prostorech bez ochrany dýchacích cest. V případě nepříznivého počasí budou žáci ve třídě.

Děkuji vám za spolupráci.

Jičínská Ema, ředitelka školy