backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Pokyny k nástupu žáků 2. stupně od 8. do 21. 6.

01.06.2020

Z důvodu rozvolňování mimořádných opatření vlády a možnostem školy, umožňujeme návrat žáků 2. stupně do školy následovně:

Pondělí + úterý         žáci 6. a 8. ročníku    od 7.50 – 11.20 hodin

Středa + čtvrtek        žáci 7. ročníku                       od 7.50 – 11.20 hodin

Pátek                          žáci 9. ročníku                       od 7.50 – 11.20 hodin

Žáci 6., 8. a 9. ročníku budou rozděleni dle skupin anglického jazyka, žáci 7. ročníku podle abecedy. V daných 4 vyučovacích hodinách budou společně se svými pedagogy konzultovat zadávané učivo, případně budou mít třídnickou hodinu. Z kapacitních důvodů míst školní jídelny nemůžeme žákům zajistit oběd.

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby e-mailem nebo telefonicky nahlásili přítomnost nebo nepřítomnost svého dítěte ve škole třídnímu učiteli do 4. 6. 2020.

Skupiny žáků si vyzvedává před školou pedagog. Žáci musí přijít včas, aby se později nemísili s žáky 1. stupně.

 1. Každý žák musí při nástupu odevzdat podepsané Čestné prohlášení. Bez něj nebude žák vpuštěn do školy. Žák musí být před školou v určený čas, pozdní příchod není možný.
 2. Žáci nebudou využívat prostory šaten a tělocvičen.
 3. Každý žák bude mít 2 roušky a sáček na jejich odkládání.
 4. Rodiče mají přísný zákaz vstupu do budovy školy!
 5. Škola povede evidenci o docházce žáků do skupiny. V případě nepřítomnosti žáka, kterého zákonný zástupce přihlásil k docházce, je zákonný zástupce povinen informovat školu o důvodech nepřítomnosti.
 6. Po ukončení výuky vyučující odvede žáky před školu.

 

Školní skupiny žáků budou ve škole za těchto hygienických podmínek:

 1. Před vstupem do školy si žáci budou dezinfikovat ruce pod dohledem vyučujícího.
 2. V každé třídě bude tekuté mýdlo, papírové ručníky a bezoplachové dezinfekční prostředky.
 3. WC budou vybaveny tekutým mýdlem, elektrickými sušáky na ruce.
 4. Šatna do školní jídelny bude vybavena tekutým mýdlem a papírovými ručníky, ve vstupu do školní jídelny bude bezoplachový dezinfekční prostředek.
 5. Často používané povrchy (kliky, spínače světel, desky lavic) se budou denně dezinfikovat.
 6. Všechny používané místnosti budou uklízeny dezinfekčními prostředky alespoň jednou denně.

Pobyt ve škole bude formou konzultací a třídnických hodin, přesto žádáme žáky, aby si přinesli své vypracované úkoly na dané předměty. 

 

Mgr. Jičínská Ema, ředitelka školy