backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Zápis do 1. ročníku 2020/2021

03.02.2020

Vážení rodiče,

zveme Vás dne 11. 3. 2020 v 16.00 – 17.00 na Motivační hodinu pro předškoláky. Můžete si prohlédnout školu a rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy. Z důvodu rekonstrukce školy nebude pro budoucí prvňáčky Předškolička.

Zápis probíhá ve dnech 15. a 16. 4. 2020 od 13 do 18 hodin. Zákonný zástupce musí své dítě přihlásit pomocí webové aplikace: https://zs.pardubice.zapisdoskol.cz. Ta bude zpřístupněna pravděpodobně od 16. března 2020 a v ní se vyplní žádost o přijetí dítěte do základní školy (již jste vyplňovali při zápisu do MŠ). Pokud nemáte možnost přihlášení dítěte do webové aplikace, můžete se obrátit na Odbor školství MmP na paní Mgr. Olgu Havlíkovou nebo vyplnit žádost ve škole v době zápisu.

Všechny tiskopisy se budou tisknout ve škole z webové aplikace, ověřovat školou a podepisovat zákonným zástupcem při zápisu.

O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem (skola@benesovka.cz).

Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení).

Žáci, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, se musí k zápisu dostavit znovu.  Své dítě může zákonný zástupce zapsat i na jinou školu. Pokud se zákonný zástupce nedostaví, dítě nebude zapsáno pro školní rok 2020/2021.

Pokud bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí vyplnit žádost ve webové aplikaci: https://zs.pardubice.zapisdoskol.cz a při zápisu doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě předčasného zápisu dítěte (narozeného od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015), musí zákonný zástupce vyplnit žádost ve webové aplikaci: https://zs.pardubice.zapisdoskol.cz a při zápisu doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození 1. 9. 2014 – 31. 12. 2015) a doporučení z pedagogicko-psychologické a od odborného lékaře (narození 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015).

V případě překročení kapacity školy v počtu zájemců o přijetí jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

Kritéria bodovacího systému

 

Zákonné kritérium:

TP ve spádovém obvodu, popř. obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem: 5 bodů *

Pomocná kritéria:

starší sourozenec/sourozenci jsou již žáci ZŠ:   2 body

skutečné bydliště ve spádovém obvodu:   1 bod

 

*Zákonný zástupce prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí tak, že je schopen doložit užívací právo jedním z následujících způsobů:

  • předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,
  • doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
  • doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,
  • doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

 

 * U cizince podle (§ 20 zákona č. 561/2004 Sb.) by se jednalo o hlášené místo pobytu na území ČR (§ 93 a násl. zák. č. 326/1999 Sb.), které prokáže příslušným platným dokladem.

V případě rovnosti bodů se přistoupí na měření nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou GPS.)

 O zařazení žáků do tříd rozhoduje škola na základě poznatků získaných při zápisu. Rozdělení do tříd zveřejníme v posledním týdnu v srpnu.

Informativní schůzka pro rodiče bude 1. září 2020 po 8.00 hodině při nástupu dítěte do školy. Žáci se první den nepřezouvají, do školy přijdou s aktovkou, ve které si odnesou pomůcky.


K zápisu je nutné se dostavit osobně i v případě, že rodiče budou žádat o odklad.

Rodiče u zápisu předloží rodný list dítěte, prokážou svou totožnost a vztah k dítěti, doloží místo trvalého pobytu dítěte a v případě potřeby doloží místo skutečného pobytu.

Talentové zkoušky do tříd se sportovní přípravou budou v pondělí 20. dubna 2020 od 15.30 do 16.30 hodin v tělocvičně školy. S sebou cvičební úbor a cvičební obuv. V případě nemoci dítěte bude stanoven náhradní termín. Výsledky budou vyvěšeny na webu školy pod registračním číslem do 28. 4. 2020.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. Více informací na tel. č. 464629214 nebo na vlasakova.zuzana@benesovka.cz