backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Uskutečněné akce

19.05.2020

POKYNY K NÁSTUPU ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

Vážení rodiče, milí žáci,

Nejprve bychom vám chtěli poděkovat a ocenit vaši spolupráci při zajišťování výuky v této nelehké době. Od pondělí 25. 5. Usednou někteří žáci opět do školních lavic, ostatní budou pokračovat v distanční výuce v domácím prostředí.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří do...

19.05.2020

Principy hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 2019/2020 jsou v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020. viz příloha

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení bude vyjádřeno klasifikačním stupněm (známkou).

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 se bude řídit těmito principy:

- ...

13.05.2020

Vážení ro­­­di­­­če žá­­ků bu­­dou­­cích 1. tříd,

dě­­kuje­­me Vám za pro­­je­­vení dův­ě­­ry, že jste si vybrali pro své dítě naši školu.

V při­loženém sou­­bo­­ru nalezne­­te seznam přijatých dětí pod je­­jich regis­tračními čí­­sly.

Roz­hodnutí v pí­­sem­né po­­do­­bě nedoručujeme, vydáváme jej pouze na vyžádání v kanceláři školy v pracovních dnech od 8.30 do 11.30...

06.05.2020

Odpověď na Vaše dotazy:

Protože se celá třída do skupiny 15 žáků nevejde, bude rozdělení žáků podle zájmu o odpolední zájmovou činnost a následně dle abecedy. O tom, kdo povede danou skupinu, budeme rozhodovat po přihlášení žáků. Skupiny povedou třídní učitelé 1. stupně, vychovatelky školní družiny, pedagogické asistentky, případně učitelé 2. stupně. Vše závisí na počtu přihlášených...

05.05.2020

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně. Docházka nebude povinná, on-line výuka ostatních žáků bude probíhat i nadále, výuka ve škole bude ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků za...

04.05.2020

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.

Naše škola nabízí...

28.04.2020

Z důvodu  uzavření škol se talentové zkoušky do 6. ročníku sportovních tříd dne 4. 5. nekonají. Nový termín jsme zatím neurčili. Chtěli bychom, aby se zkoušky uskutečnily následně po přijímacích zkouškách na 8 letá gymnázia.

Sledujte webové stránky školy.

Jičínská Ema, ředitelka školy

14.04.2020

Chceme maximálně podpořit rodiny v zajištění domácího vzdělávání, snažíme se i po dobu uzavření školy zachovat kontinuitu v poskytování  služeb žákům i jejich zákonným zástupcům. Žáci i rodiče mohou nadále využívat služeb Školního poradenského pracoviště, zejm. konzultací, podpůrného vedení, krizových intervencí,  a to distanční formou – nejlépe...

26.03.2020

Řiďte se pokyny v přiloženém dokumentu.

Vpřípadě zájmu o sportovní třídu, napište do pravého horního rohu označení SPORTOVNÍ, má-li vaše dítě na naší škole sourozence, uveďte do levého horního rohu jeho jméno, příjmení a třídu.

Přihlášky zasílejte do školy v termínu od 15. do 22. dubna. Je-li nutné osobní podání, domluvte se e-mailem:...

24.03.2020

Žádáme rodiče, aby neplatili poplatek na další období docházky dítěte do školní družiny. Případné přeplatky nebo doplatky budeme řešit v červnu.

Pozastavte si platby na obědy, přeplatky budeme vracet až v červenci.

Děkuji Jičínská