backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Mimořádný zápis do základního vzdělávání pro žáky z Ukrajiny pro školní rok 2023/24

01.06.2023

Mimořádný zápis do základního vzdělávání pro žáky z Ukrajiny pro školní rok 2023/24

(dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. Lex Ukrajina)

Počet volných míst na ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590: 0

(škola má naplněnou kapacitu 700 žáků)

1. 6. 2023 od 14:00 do 18:00 hodin

Zápis je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a bylo jim uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.

Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Zápis se nevztahuje na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Organizace zápisu

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2023 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

b) vízový doklad dítěte

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií:

Bydliště ve spádovém obvodu školy - 5 bodů

Starší sourozenec ve škole po 1. 9. 2023 - 2 body

Mgr. Ema Jičínská, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

Позачерговий набір до базової освіти учнів з України на 2022/23 навчальний рік

(згідно з § 2 Закону № 67/2022 Coll. Lex Ukraine)

Кількість вакансій у ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590: 0

(школа розрахована на 700 учнів)

1. 6. 2023 року з 14:00 до 18:00

Реєстрація призначена лише для дітей, яким було надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні та отримали візу на перебування понад 90 днів з метою витримати перебування в Чехії, що автоматично вважається візою для іноземці з тимчасовим захистом.

Про це свідчить видана візова наклейка або штамп у паспорті.

Реєстрація не поширюється на інших іноземців, навіть якщо вони мають українське громадянство.

Організація зарахування

1. Про допуск подається законний представник за законодавством України або законний представник за чеським законодавством.

2. Законний представник зобов’язаний зареєструвати дитину, яка перебуває в Чеській Республіці більше 3 місяців і яка досягла 31 серпня 2023 року 6 років на першому курсі базової освіти в 2023/24 навчальному році. . Якщо законний представник просить перенести початок обов’язкового відвідування школи, необхідно задокументувати рекомендовану оцінку відповідної шкільної консультативної установи та лікаря-спеціаліста чи клінічного психолога.

3. Законні представники зобов'язані подати такі документи:

(а) заява про вступ до базової освіти

б) візовий документ дитини

(c) документ, що дає право представляти дитину.

4. Директор школи приймає рішення про вступ до базової освіти за встановленими критеріями:

Проживання в районі водозбору школи - 5 балів

Старший брат у школі після 1 вересня 2023 року - 2 бали

Mgr. Ема Їчинська, директор школи

Pozacherhovyy nabir do bazovoyi osvity uchniv z Ukrayiny na 2023/24 navchalʹnyy rik

(z·hidno z § 2 Zakonu № 67/2022 Coll. Lex Ukraine)

Kilʹkistʹ vakansiy u ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590: 0

(shkola rozrakhovana na 700 uchniv)

1. 6. 2023 roku z 14:00 do 18:00

Reyestratsiya pryznachena lyshe dlya ditey, yakym bulo nadano tymchasovyy zakhyst u zvʺyazku z viynoyu v Ukrayini ta otrymaly vizu na perebuvannya ponad 90 dniv z metoyu vytrymaty perebuvannya v Chekhiyi, shcho avtomatychno vvazhayetʹsya vizoyu dlya inozemtsi z tymchasovym zakhystom.

Pro tse svidchytʹ vydana vizova nakleyka abo shtamp u pasporti.

Reyestratsiya ne poshyryuyetʹsya na inshykh inozemtsiv, navitʹ yakshcho vony mayutʹ ukrayinsʹke hromadyanstvo.

Orhanizatsiya zarakhuvannya

1. Pro dopusk podayetʹsya zakonnyy predstavnyk za zakonodavstvom Ukrayiny abo zakonnyy predstavnyk za chesʹkym zakonodavstvom.

2. Zakonnyy predstavnyk zobovʺyazanyy zareyestruvaty dytynu, yaka perebuvaye v Chesʹkiy Respublitsi bilʹshe 3 misyatsiv i yaka dosyahla 31 serpnya 2023 roku 6 rokiv na pershomu kursi bazovoyi osvity v 2023/24 navchalʹnomu rotsi. . Yakshcho zakonnyy predstavnyk prosytʹ perenesty pochatok obovʺyazkovoho vidviduvannya shkoly, neobkhidno zadokumentuvaty rekomendovanu otsinku vidpovidnoyi shkilʹnoyi konsulʹtatyvnoyi ustanovy ta likarya-spetsialista chy klinichnoho psykholoha.

3. Zakonni predstavnyky zobov'yazani podaty taki dokumenty:

(a) zayava pro vstup do bazovoyi osvity

b) vizovyy dokument dytyny

(c) dokument, shcho daye pravo predstavlyaty dytynu.

4. Dyrektor shkoly pryymaye rishennya pro vstup do bazovoyi osvity za vstanovlenymy kryteriyamy:

Prozhyvannya v rayoni vodozboru shkoly - 5 baliv

Starshyy brat u shkoli pislya 1 veresnya 2023 roku - 2 baly

Mgr. Ema Yichynsʹka, dyrektor shkoly